Manifest

Talenten krijgen kansen met goed onderwijs én goede huisvesting

Coalitie Kennisstad heeft bij de gemeente om meer aandacht gevraagd voor het grote tekort aan studentenwoningen. In een manifest zet de coalitie zij haar zorgen uiteen:

‘Houd Amsterdam kansrijk in de wereldwijde battle for talent’

Kennis als motor van de economie

De dynamische kenniseconomie van Amsterdam stoelt op de kracht van onze kennis- en onderwijsinstellingen. Het brede aanbod en de hoge kwaliteit van opleidingen fungeren als een magneet voor talent. Goed opgeleide mensen, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de Amsterdamse regio tot een bruisend economisch centrum. Zij brengen kennis, inzichten, ondernemerschap en diversiteit. De liefde is wederzijds: de stad is een aantrekkelijke woonomgeving en hun jonge energie verrijkt de stad. Economische innovatiekracht staat of valt bij concentratie van opleiding en onderzoek op het hoogste niveau. Het maakt de stad een broedplaats voor innovatie, kennis, creativiteit en talentontwikkeling. Dat maakt Amsterdam kansrijk in de wereldwijde battle for talent.
'Economische innovatiekracht door concentratie van opleiding en onderwijs.'

Internationaal en intercultureel

Amsterdamse kennis- en onderwijsinstellingen (wo, hbo, mbo) zetten in op internationaal concurrerende kwaliteit. De meeste masteropleidingen zijn al in het Engels en steeds meer bachelorstudies kiezen daar ook voor. Internationalisering van het onderwijs betekent een groter aanbod en dus meer kansen voor Nederlandse én voor internationale studenten. De universiteiten ambiëren een studentenpopulatie die voor een derde deel bestaat uit internationale studenten. Een international classroom verhoogt de onderwijskwaliteit door verbetering van interculturele en internationale kennis en vaardigheden. Bovendien draagt het bij aan een hogere ranking en daarmee meer aantrekkingskracht voor talent. Dit is van groot belang in een open economie en een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. Zo stimuleren de universitaire ambities de groei van Amsterdam in de internationale kenniseconomie.
'Talenten krijgen kansen met goed onderwijs én goede huisvesting.'

Talentenhuisvesting

Voor het aantrekken, benutten en behouden van talent is kwaliteit van onderwijs en onderzoek cruciaal. Minstens even belangrijk is de huisvesting van studenten uit binnen- en buitenland. In de concept Woonagenda 2025 van de gemeente Amsterdam komen studenten er bekaaid vanaf. Terwijl er nog steeds grote behoefte is aan voldoende, betaalbare, goede woningen voor studenten. Naast het bestaande tekort is er de vervangingsopgave van de tijdelijke oplossingen van de afgelopen jaren. Daarbij komt de extra vraag om aan te sluiten bij de ambities van de onderwijsinstellingen. Slechts een beperkt deel daarvan kan de stad toevertrouwen aan marktpartijen: ervaring leert dat dit vooral huisvesting oplevert in het duurdere segment. Voor talenten zonder poen zijn corporaties de aangewezen partij.
'Voor talenten zonder poen zijn corporaties de aangewezen partij.'

Verrijking voor de stad

Coalitie Kennisstad heeft een berekening gemaakt: per jaar zijn 2.000 extra studentenwoningen met in hoofdzaak een huur tot 410 euro (de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar) nodig. Dit is te realiseren met nieuwbouw én met innovatieve verhuurconcepten in bestaande bouw, bijvoorbeeld friends-contracten in sociale huurwoningen rondom de campussen. Aandacht voor studentenhuisvesting in de stad is een voorwaarde voor de internationale groei van de kennisinstituten en daarmee voor de economische, sociale en culturele verrijking van de stad.

Oproep aan de gemeente Amsterdam

Kennisstad Amsterdam heeft meer betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers hard nodig. De Coalitie Kennisstad roept de gemeente Amsterdam op om in de Woonagenda 2025 haar inspanningen op het gebied van studentenhuisvesting te intensiveren. Amsterdam verdient het. 

Studentenhuisvesting per jaar Benodigde extra eenheden
Inlopen bestaand tekort voor Nederlandse studenten *) 600
Vervaningsvraag voor het wegvallen van tijdelijke eenheden in Amsterdam 400
Toename van de vraag als gevolg van sterke groei internationalisering 1000
Totaal extra benodig per jaar 2000

*) Naast een beperkte groei van Nederlandse studenten is er bestaand actueel tekort van 12.000 eenheden in 2016. Hiervan wordt met het actieprogramma 2014-2018 een deel gerealiseerd.

Gepubliceerd door  Coalitie Kennisstad

16 april 2018